Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art | Divoom International

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel ArtA gdyby tak g?o?nik Bluetooth nie musia? by? nudny? Gdyby nie tylko gra?, ale tak?e stanowi? przyci?gaj?cy ciekawskie spojrzenia gad?et? Je?li jeste?cie zainteresowani takim rozwi?zaniem, to warto sprawdzi? co proponuje marka Divoom. Jak czytamy na oficjalnej stronie producenta, g?ównym celem firmy jest opracowywanie innowacyjnych produktów audio, które wyró?niaj? si? estetycznym wzornictwem, trwa?o?ci? oraz wydajno?ci? audio godn? oczekiwaniom melomanów. I faktycznie, w ofercie Divoom znajdziemy przeno?ne g?o?niki Bluetooth, którym nie mo?na odmówi? wyj?tkowego designu (króluje tu moda na retro i na piksele), cho? co do wydajno?ci audio godnej oczekiwaniom melomanów ju? mo?e troch? bym si? k?óci?a, przynajmniej je?li chodzi o model Tivoo-Max. Ale szczegó?y pó?niej. Gad?et gra niemniej naprawd? dono?nie i w cenie nieco ponad 500 z? stanowi ciekawe urz?dzenie, które jest nie tylko praktyczne, ale tak?e ciekawie udekoruje nasz pokój czy biuro.

Autor: Ewelina Stój

Osobi?cie znam wi?cej osób, które maj? jakikolwiek, najskromniejszy cho?by g?o?nik Bluetooth, ni? osób, które maj? jakiego? rodzaju smartband czy smartwatch. Nie od dzi? mianowicie wiadomo, ?e w polskich duszach stale gra muzyka i zabieramy j? ze sob? na piesze wycieczki, pla?e, o grillach nie wspominaj?c. Recenzowany dzi? g?o?nik?Divoom Tivoo-Max 2.1, cho? dzia?a tak?e bezprzewodowo, jest z racji swoje budowy czy designu raczej "domatorem" czy te? sprz?tem "tarasowym". ów g?o?nik ma za zadanie rozbrzmiewa? w mieszkaniach nie za? w wi?kszym plenerze, mi?dzy innymi dlatego, ?e nie jest to klasyczny g?o?nik Bluetooth, a raczej urz?dzenie z funkcj? g?o?nika. W?Tivoo-Max?znajdziemy mianowicie tak?e inne funkcje takie jak zegar, pogoda, inteligentny budzik, radio internetowe, terminarz, gry, pomiar ha?asu, wspó?praca z powiadomieniami z social media czy tryby audio pomagaj?ce w zasypianiu. Wszystko to wspomagane dedykowan? aplikacj? mobiln? Divoom.?

Divoom Tivoo-Max wygl?da jak ma?y telewizorek, ostatecznie okazuje si? by? g?o?nikiem Bluetooth. A po bli?szym zapoznaniu ujawnia jeszcze wiele innych funkcjonalno?ci, b?d?c gad?etem jedynym w swoim rodzaju.

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test projektora BlitzWolf BW-VP6 - Natywne Full HD w niskiej cenie

Opakowanie g?o?nika to solidny, wzmacniany karton otwierany od góry, mierz?cy 22 x 22 x 11 cm. Z logotypów zdobi?cych front dowiemy si?, ?e spoczywaj?cy wewn?trz g?o?nik to tak naprawd? system 2.1, a wi?c dwa g?o?niki 10 W (1,5 cala) oraz subwoofer 20 W (3 cale) z tunelem (a raczej tunelikiem) bass-reflex. Producent nie omieszka? te? doda? informacji, ?e?Tivoo-Max zosta? wyposa?ony w 256 programowalnych diod LED, potrafi?cych wy?wietli? 16 milionów kolorów, a za wyj?tkowy wygl?d ekranu odpowiada nie tylko wbudowana baza efektów, ale tak?e spo?eczno?? zebrana wokó? urz?dzenia, która dzi?ki aplikacji mo?e dzieli? si? stworzonymi przez siebie "dzie?ami pikselowej sztuki". Je?li chodzi o konfigurowanie wy?wietlacza, to musz? przyzna?, ?e mo?liwo?ci s? naprawd? olbrzymie, zdecydowanie wi?ksze ni? w przypadku kwestii audio, gdzie nie otrzymali?my szansy zastosowania jakichkolwiek innych ustawień, ni? fabryczne. Ale cho??Tivoo-Max nie rzuci nas na kolana jako?ci? d?wi?ku, to jak na tego typu urz?dzenie, które proponuje wi?cej ni? zwyk?y g?o?nik BT, ca?o?? wypada naprawd? zadowalaj?co.?

? Divoom Tivoo-Max 2.1
Wymiary i waga 184,5 x 163 x 86 mm, 1,5 kg
??czna moc wyj?ciowa 40 W
Pasmo przenoszenia 40 - 20000 Hz
Stosunek sygna?u do szumu ≥80 dB
Wielko?? przetworników 2x 1,5"
1x 3"
Pojemno?? akumulatora 8000 mAh
Sugerowany czas pracy na baterii 10 h
Sugerowany czas ?adowania baterii 4-5 h
Wersja Bluetooth 5.0
Zasi?g bezprzewodowy 10 m
Z??cza USB-C (?adowanie), AUX, czytnik kart microSD
Najni?sza, aktualna cena 543 z?

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]W opakowaniu, prócz g?o?nika znajdziemy jeszcze instrukcj? obs?ugi (przydatn?!) w j?zyku polskim, trzy pikselowate pocztówki oraz trzy zestawy pikselowatych naklejek. W zestawie nie mog?o zabrakn?? okablowania. Jest wi?c 60-centymetrowy przewód 3,5 mm jack do 3,5 mm jack, dzi?ki któremu b?dziemy w stanie puszcza? muzyk? przez port AUX g?o?nika. Jest te? 80-centymetrowy przewód USB-A do USB-C, a wi?c przewód ?aduj?cy. Oba jawi? si? jako solidne, s? te? uraczone mocnym, nylonowym oplotem. Takie samo, solidne wra?enie budzi urz?dzenie, które mo?na naby? w kolorze czarnym, czerwonym oraz bia?ym. Przybywa ono do nas dobrze zabezpieczone, mi?dzy innymi w foli? ochraniaj?c? ekran. G?o?nik wraz z nó?kami mierzy 18 x 16,5 x 8 cm i wa?y przy tym 1,5 kg. Nie jest wi?c taki znów ci??ki, jednak ewentualny transport poza mieszkanie utrudnia? mog? nó?ki, które mimo to dodaj? kilka mocnych punktów do designu. Urz?dzenie w wersji do testów zosta?o utrzymane w przewa?aj?cej cz??ci w bieli (plastikowa, b?yszcz?ca obudowa) ze srebrnymi elementami (boczne pokr?t?o, przycisk i nó?ki, które wzbogacono dodatkowo gumowymi stopkami). Nic nie zapowiada, ?e konstrukcja b?dzie si? szybko rysowa?a czy niszczy?a w jakikolwiek inny sposób.

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test myszy Genesis Krypton 550 - a?urowy gryzoń dla oszcz?dnych

Na prawym boku, prócz przycisku zmiany ?ród?a (Bluetooth, karta SD, AUX) i pokr?t?a, które te? jest przyciskiem, mamy maskownic? jednego z g?o?niczków. Na lewym za? boku, prócz maskownicy drugiego g?o?nika znajdziemy jeszcze uj?cie mikrofonu, za? na topie urz?dzenia namierzymy dotykowe przyciski steruj?ce muzyk? oraz budzikiem. Dotykowe panele wygl?daj? fajnie, jednak bywaj? denerwuj?ce podczas przenoszenia g?o?nika - ?atwo je bowiem wtedy przypadkowo aktywowa?, ale to marginalna wr?cz wada urz?dzenia, któr? nie ka?dy musi nawet zauwa?y?. Rewers g?o?nika skrywa najwi?cej, bo najwi?ksz? maskownic? subwoofera, tunel basowy oraz gumow? za?lepk?, maskuj?c? przycisk on/off, z??cze AUX, z??cze ?adowania USB-C oraz wej?cie na kart? microSD (w zestawie do??czono takow? o pojemno?ci 2 GB z kilkoma demonstracyjnymi kawa?kami). Karta SD to te? absolutny must-have, je?li mamy w planach nagrywa? urz?dzeniem wiadomo?ci g?osowe (maksymalnie o d?ugo?ci do jednej minuty). Tivoo-Max ma bowiem i tak? mo?liwo??. Je?li wi?c chcemy zostawi? domownikom list? sprawunków do wykonania zanim wyjdziemy do pracy, funkcja ta jak najbardziej si? przyda.

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Lenovo Q27q-10 - biurowy monitor WVA o gustownym wygl?dzie

Wspomniany wbudowany mikrofon s?u?y te? do rozmów telefonicznych przez BT, jednak cho? nasz rozmówca rozbrzmiewa z g?o?nika dono?nie i wyra?nie, to my, siedz?c ju? metr od owego g?o?nika b?dziemy dla rozmówcy brzmieli niezbyt dobrze. Zanim przejdziemy do opisu dodatków, a wi?c do bardziej b?d? mniej zb?dnych funkcjonalno?ci, zajmijmy si? najwa?niejsz? kwesti? g?o?nika, a wi?c jego brzmieniem. Tivoo-Max dostarcza d?wi?ku stereo 2.1 o ??cznej mocy 40 W. Trzeba przyzna?, ?e jak na takie maleństwo, ca?o?? brzmi ca?kiem nie?le. Producent nie omieszka? si? pochwali?, ?e model ów to?najmocniejszy i najlepiej brzmi?cy g?o?nik, jaki kiedykolwiek stworzy?. I faktycznie musz? przyzna?, ?e g?o?nik naprawd? potrafi zagra? g?o?no. Czy czysto? Nie liczmy na jako?? porównywaln? cho?by do tańszych g?o?ników pokroju Logitech 2.1 Z333 (cho? bezpo?rednie porównanie nie jest oczywi?cie w pe?ni zasadne, ale ma na celu przybli?enie tego, czego spodziewa? si? po recenzowanym g?o?niku). Divoom-Max gra po prostu "kulturalnie", ca?kiem g?o?no i nie rani?c przy tym patologicznie uszu, ale nic poza tym. Trzeba jednak zauwa?y?, ?e nie jest to sprz?t, który zamyka si? wy??cznie na kwestii audio, dlatego te? nie jest ona jaka? szalenie zaskakuj?ca jako?ci?. Pami?tajmy, ?e w kwocie 500 z?otych otrzymujemy mianowicie wi?cej, ni? sam tylko d?wi?k.

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Je?li puszczamy muzyk? poprzez Bluetooth lub AUX w?asnym odtwarzaczem muzyki, b?dziemy w stanie z powodzeniem podregulowa? nieco tony wysokie, których moim zdaniem fabrycznie troch? w Tivoo-Max brakuje. Niestety nic wi?cej nie wykrzesamy z subwoofera. Ka?da próba najmniejszego nawet podci?gni?cia tonów niskich kończy si? charczeniem i przesterami, zw?aszcza na wy?szych nat??eniach d?wi?ku. Na szcz??cie bez grzebania w ustawieniach bas dla wi?kszo?ci u?ytkowników powinien by? wystarczaj?cy, zawsze mo?na poratowa? si? te? wstawieniem g?o?nika do jakiej? wn?ki, wykorzystuj?c wi?c otoczenie do podrasowania d?wi?ku. Je?li nie jeste?cie wi?c baaaardzo wymagaj?cymi d?wi?kowo u?ytkownikami, którzy chc? raczej wielozadaniowego, bajeranckiego urz?dzenia do codziennego u?ytkowania czy to w biurze czy nawet kuchni - Tivoo-Max ma szans? i zasadno?? zago?ci? u Was na d?u?ej. Nie przesadz? te? gdy napisz?, ?e przy d?wi?kach p?yn?cych z g?o?nika mo?na z powodzeniem zaaran?owa? spontaniczn? imprezk?. Je?li jednak szukacie g?o?nika, który zadowoli Wasz wyczulony na wszelkie niedoci?gni?cia muzyczne s?uch, ten model nie b?dzie odpowiednim. Przyk?adowo ju? JBL Charge 3, plasuj?cy si? w nieco ni?szej cenie, wyprzedza Tivoo-Max muzycznie, jest to jednak wy??cznie moja opinia, opinia osoby, która lubi zdecydowanie ni?ej schodz?cy bas.

Test Creative Sound BlasterX Katana - soundbar z kart? d?wi?kow?

Divoom Tivoo-Max 2.1 otrzyma? akumulator o pojemno?ci?8000 mAh. Producent sugeruje, ?e pozwoli on na 10 godzin odtwarzania muzyki, cho? nie zaznaczy?, przy jakiej g?o?no?ci. Kilka miesi?cy obcowania i testowania urz?dzenia pozwoli?o mi odkry?, ?e w praktyce jest lepiej, ni? podaj? twórcy g?o?nika. Potrafi on bowiem gra? nawet przez nieustaj?ce 12-14 godzin przy ustawieniu 3/4 g?o?no?ci maksymalnej. Divoom szacuje te? ci?g?? prac? bez muzyki, ale z w??czonym wy?wietlaczem na 24 godziny. Moje obserwacje tak?e w tej kwestii s? inne, gdy? po pe?nym na?adowaniu g?o?nika (które trwa oko?o 4 h), funkcjonuje on przez niemal dwie pe?ne doby. Czasy pracy jak wida? nie s? z?e, jednak najlepszym rozwi?zaniem w moim przypadku okaza?o si? po prostu ulokowanie Tivoo-Max blisko gniazdka sieci elektrycznej i sta?e pod??czenie do pr?du. Rozwi?zanie to jest dodatkowo o tyle dobre, ?e nie trzeba co jaki? czas, celem ?adowania, wyci?ga? gumowej za?lepki, której wyci?ganie jest mocno irytuj?ce (trudne).

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]
W jednym z trybów, ekran b?dzie nam zamiennie wy?wietla? godzin?, temperatur? na zewn?trz oraz pogod?, a wi?c np. pikselowe przedstawienie chmur p?yn?cych mi?dzy wie?owcami.?

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]
Tweety tańcz?cy w rytm muzyki? Prosz? bardzo - tańcz?cych Piksel Artów jest w Divoom pod dostatkiem, a spo?eczno?? tworzy dodatkowo zatrz?sienie kolejnych.

Powtarzam co chwil?, ?e Tivoo-Max nie jest zwyk?ym g?o?nikiem, a wi?c pora to udowodni?. Jego szerok? funkcjonalno?? odkryjemy dzi?ki dedykowanej aplikacji mobilnej Divoom (Google Play), która niestety nie jest zbyt intuicyjna, a dodatkowo baaardzo rozbudowana, co tak?e wyd?u?a czas nauki tego? oprogramowania. Po d?u?szej chwili sp?dzonej w apce odkryjemy, ?e pozwala ona nie tylko na pobieranie grafik czy animacji stworzonych przez spo?eczno??, ale tak?e na tworzenie naszych w?asnych pikselowych dzie?, czy te? napisów, które nast?pnie b?d? wy?wietlane na ekranie g?o?nika. Ma?o tego, aplikacja ma wbudowane ponadto takie bajery jak mixer (tworzenie w?asnych utworów dzi?ki zep?tlaniu pewnych presetów czy tworzeniu sekwencji wybranych instrumentów), gry (np. Tetris czy Astro Battle do ogrania na g?o?niku), stoper, budzik, terminarz czy miernik nat??enia d?wi?ku (zrzuty ekranu poni?ej).?

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Wielki test dousznych i dokana?owych s?uchawek True Wireless

Z tych wszystkich "bajerów" do?? ciekawym jest terminarz (planner), dzi?ki któremu mo?emy stworzy? plan dnia, by o danej godzinie, okre?lonym d?wi?kiem i animacj?, g?o?nik przypomina? nam o rozpocz?ciu zadania. Mo?emy te? skorzysta? z wbudowanych ju? presetów. Kolejn? ciekaw? funkcj? jest pomoc w zasypianiu (sleep). Mo?emy tu wybra? jeden z kilku utworów wspieranych d?wi?kami Alphawave, któremu towarzyszy? b?d? fale ?wietlne, maj?ce za zadanie pobudza? wydzielanie melatoniny (przynajmniej tak g?osi opis tej funkcji). Ostatni? z ciekawszych opcji jest inteligentny budzik, który uruchamia si? stopniowo i mo?e budzi? nas przyjemnymi, ambientowymi d?wi?kami, ekranem symuluj?c jednocze?nie efekt wschodz?cego s?ońca. Wszystko to jednak dopiero wierzcho?ek góry lodowej, bowiem w aplikacji mo?na sp?dzi? dziesi?tki godzin odnajduj?c co rusz co? nowego, cho? trzeba przyzna?, ?e du?a cz??? tych rzeczy b?dzie raczej klasycznymi zabijaczami czasu, ciekawostkami, ni? faktycznie przydatnymi funkcjami. Pewne jest jedno - ekran ma ca?e zatrz?sienie opcji wy?wietlania i cokolwiek nie wpiszecie w wyszukiwark? Pixel Art, to "b?dzie Wam dane".?

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Rollme S08 - test smartwatcha dla Agenta 007: sie? 4G i kamera 8 MP

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]
Animowane piksele z Among Us? S?, i to w wielu wydaniach.

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]
Matrix? Owszem, je?li tylko masz takie ?yczenie.

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Test Razer Kishi - kontroler, który daje nadziej? na mobilny gaming

Jak wi?c podsumowa? urz?dzenie takie jak Divoom Tivoo-Max? Po pierwsze jako gad?et, po drugie jako g?o?nik. Strona audio, w moim odczuciu, jest bowiem kesti? drugorz?dn?, pewnym dodatkiem. Zawieraj?c w konstrukcji za nieco ponad 500 z?otych wszystko to co opisa?am, producent musia? i?? na pewne ust?pstwa i widocznym jest, ?e jako priorytet uczyni? jako?? wykonania oraz stron? wizualn? z funkcjonalno?ci? ekraniku na czele, cho? brzmienie nie tr?ci przy tym w ?adnym wypadku przys?owiow? chińszczyzn? z bazarku. Podczas testów nie mog?am pozby? si? wra?enia, ?e Tivoo-Max to niesamowicie dobry pomys? na oryginalny prezent dla ka?dego geeka i nerda, bowiem wy?wietlacz w parze z bogactwem Pixel Artów to co?, co "w przyrodzie" nie wyst?puje zbyt cz?sto i stanowi szalenie ciekawe urozmaicenie naszego otoczenia. A je?li poszukujecie sprz?tu marki Divoom nastawionego maksymalnie na kwesti? audio, warto zainteresowa? si? takimi modelami jak?Divoom Pro?b?d??Divoom Power?z sze?cioma przetwornikami i wielokierunkowym d?wi?kiem przestrzennym 360°.

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Jak wi?c podsumowa? urz?dzenie takie jak Divoom Tivoo-Max? Po pierwsze jako wielofunkcyjny, praktyczny, oryginalny i przyci?gaj?cy wzrok gad?et, a dopiero potem jako g?o?nik. Cho? przetwornikom nie mo?na odmówi? mocnego basu oraz du?ej, maksymalnej g?o?no?ci.

Jako?? wykonania i zatrz?sienie grafik wszelakich (Simpsonowie, czaszki, postaci z gier, Batman, Deadpool, Garfield, Sherlock Holmes i tysi?ce innych dzie? popkultury) to jednak nie wszystko. "Telewizorek" jest bowiem urz?dzeniem tak?e praktycznym, wraz z opcj? inteligentnego budzika, pomoc? w zasypianiu czy terminarzem. Nie mo?na zapomnie? o tym, ?e g?o?nik ma te? funkcj? dyktafonu, odtwarza muzyk? z kart SD czy dzi?ki po??czeniu przewodowym AUX, a w parze z mobiln? aplikacj? odtwarza muzyk? z radia internetowego (setki stacji z ca?ego ?wiata). Je?li lubicie tego typu gad?ety, b?d? chcecie podarowa? komu? prezent, który b?dzie absolutnym hitem w?ród prezentów, to Tivoo-Max jest bardzo dobr? opcj?.?

?

Innowacja?Design

?

Divoom Tivoo-Max 2.1
Cena:?543 z?

Divoom Tivoo-Max 2.1
  • Oryginalny, ciekawy pomys? (tak?e na prezent)
  • Dobrej jako?ci wykonanie i przyci?gaj?cy wzrok design
  • Funkcjonalno?? wybiegaj?ca ponad klasyczny g?o?nik BT
  • Niemal nieskończone opcje personalizacji dzi?ki aplikacji
  • Budzik, terminarz, pogoda, zegarek itp. jako dodatkowe funkcje
  • Niez?y czas pracy na baterii, mo?liwa ci?g?a praca pod sieci?
  • Ca?kiem przyzwoite brzmienie o wysokim nat??eniu maksymalnym...
  • ... cho? ostatecznie nie jest to najlepiej brzmi?cy g?o?nik w tej cenie
  • Lekkie przestery s?yszalne przy maksymalnej g?o?no?ci
  • Jako?? rejestrowania mikrofonu w trakcie rozmów

Sprz?t do testów dostarczy?a firma:

Test g?o?nika Bluetooth Divoom Tivoo-Max 2.1 - w rytmie Pixel Art [nc1]

Leave a comment

All comments are moderated before being published